X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

پنج‌شنبه 6 خرداد 1395 ساعت 21:32

تعبیر خواب پوست

حضرت دانیال گوید فرماید : پوست تن مردم در خواب ، آرایش و کدخدایی مردم است . محمّدبن سیرین گوید : اگر در خواب پوست مردم سترد مال و برکت است . اگر کسی پوست تن خود را برخاسته دید ، دلیل که سرّ و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود . اگر پوست تن خود را کبود یا سیاه دید ، دلیل که غمگین شود . اگر دید پوست پایش روشن بود ، دلیل که کارش خاسته شود . ابراهیم کرمانی گوید : پوست جمله چهار پایان به خواب مال است و پوست شتر میراث است از مردی بزرگ و پوست گوسفند ، صاحب را روزی است . اگر درخت سبز دید ، خداوندش روزه دار است . اگر دید که پوست از مسلوخ باز گردد ، دلیل که از آن کس که بدو منسوب است ، مالی بستاند . اگر دید سرایی بنا کرد از بهر پوست باز کردن ، دلیل که اگر آن کس قصاب بود در سرای او دیوار نهند و اگر معلم بود ، بر کود کان ستم کند . جابر مغربی گوید : اگر بیند پوست گاوی باز می کرد ، دلیل که آن شخص شغلهای کهن و چیزهای تباه شده را به سلاح باز آورد . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.