X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

جمعه 7 خرداد 1395 ساعت 18:44

تعبیر خواب گربه

محمدبن سیرین گوید : دیدن گربه در خواب دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه در خانه او آمد ، دلیل که دزدی در آنجا رود . اگر دید گربه از خانه ی او چیزی خورد ، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را کشت ، دلیل که دزدان را بکشت . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که گربه را بکشت و پوستش را بکند ، دلیل که مال دزدی بستاند . اگر بعد از صبح گربه را در خواب دید ، دلیل که شش روز بیمار شود . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید :دیدن گربه در خواب ، تعبیرش دزد و جنگ و خصومت است و بیماری . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.