X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 22:45

خواب باقالا

محمّدبن سیرین گوید : دیدن باقالا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن ، اگر پخته باشد یا خام ، دلیل بر غم کند و حکم تأویل آن در تر و خشک یکسان است . اگر بینده ی خواب باقالا را در خواب ببیند ولی از آن نخورد غم و اندوه کمتر است . ابرا هیم کرمانی گوید : اگر کسی بیند در خواب شخصی به او باقلاداد و بخورد تعبیر براین است که اندوهگین شود و باشد که با آن کس خصومت کند . معبران گویند : اگر در خواب ببینید که باقلا دارید یا کسی به شما می دهد ، یا از خانه آن را بیرون می ریزید و از آن هیچ نخوردید ، زیانی ندارد ، به شرطی که خود را در خانه خود ببینید . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.