X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 22:46

تعبیر خواب بالا رفتن

اگر در خواب ببینید که از کوهی بالا رفته اید و و بالای کوه نشسته اید یا بر بام بالا رفته اید ، تعبیر آن این است که هر چه می جویید یا دنبال هر چه هستید آن را می یابید و حاجت شما روا می شود . بعضی از معبران گویند : اگر به دشواری بالا می روید یعنی آنچه که می خواهید با رنج و سختی بدست می آورید . اگر بینید از نردبان بالا می روید ، دلیل است که در دین شرف و منزلت می یابید ، مخصوصا اگر نردبان را از گل ببینید . اگر نردبان از گچ و سنگ بود ، دلیل که در دین شما خلل ایجاد شود . ابراهیم کرمانی گوید  از نردبان بالا رفتن ( از گچ و سنگ ) دلیل که شرف و بزرگی در این جهان یابید . اگر از خشت خام و گل باشد ، قدر و منزلت در این جهان یابید . اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا رفتید و پایین نیامدید ، تعبیر براین است که اجل شما نزدیک است . اگر دیدید بالا رفتید به سمت آسمان و به اصطلاح رفتید در آسمان و باز گشتید ، تعبیرش این است که سخت بیمار شوید و سرانجام شفا یابید . امام جعفر صادق ( ع ) می فرمایند : بالا رفتن در خواب اوّل : روا شدن حاجت است ، دوم : قرب و بزرگی ، سوم : مراد یافتن ، چهارم : بالا رفتن کار 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.