X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 22:47

خواب ببر دیدن

محمدبن سیرین گوید : ببر جانوری است درنده و دشمن شیر است و دیدن آن در خواب دشمن قوی و دلیر است . اگر ببیند با ببر در جنگ و نبرد هستید ، دلیل که بر دشمن چیره شوید ، اگر ببر شما را شکست داد یعنی دشمن بر شما پیروز می شود . اگر ببینید ببر از شما می ترسد و می گریزد از دشمن ایمن شوید . ابراهیم کرمانی گوید : پوست و استخوان و موی ببر به خواب دیدن ، مال و منفعت است که از دشمن به شما رسد ، به قدر آنچه دیده اید . اگر ببینید که بر ببر نشسته اید و ببر مطیع شماست ، دلیل که دشمن مطیع شما شود . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.