X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

دوشنبه 10 خرداد 1395 ساعت 22:02

تعبیر خواب نرگس

حضرت دانیال می فرماید  : دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است . اگر زنی بیند که نرگس تازه دارد ، دلیل که او را دختری آید صاحب جمال و زیبایی . اگر مردی در خواب بیند که نرگس را از زمین بکند ، دلیل که زن خود را طلاق دهد یا فرزندش بمیرد . اگر زنی بیند که نرگس به شوهر داد ، دلیل که از وی جدا شود . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : دیدن نرگس در خواب برسه وجه است ، مردی لطیف و فرزند و دوستی ثابت قدم . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.