X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

چهارشنبه 19 خرداد 1395 ساعت 20:15

تعبیر خواب شاخه

محمدبن سیرین گوید : دیدن شاخه در خواب ، دلیل بر فرزندان ، برادران و خویشان است . اگر ببینید شاخه های درخت انبوه و بسیار است ، دلیل که خویشان شما زیاد می شوند . اگر به خلاف این ببینید ، دلیل که خویشانتان کم شود . اگر ببینید که شاخه از درخت می برید ، تعبیر بر این که خویشی را از خود دور کنید . اگر شاخه ای از درخت کم شد ، دلیل که خویشی از شما می میرد .اگر در خواب شاخه ی  خرما در دست داشتید ، دلیل که فرزندی می آورید . اگر کسی بیند که او را شاخه درختی دادند و دهنده شاخه را می شناخت ، دلیل که از آن کس منفعت می یابد . اگر دهنده  را نمی شناخت ، دلیل که از بیگانه منفعت می یابد . اگر شاخه خشک باشد ، هیچ خیر و بدی به او نرسد . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.