X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
زولا

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

جمعه 28 خرداد 1395 ساعت 12:23

تعبیر خواب شستن

دیدن شستن سر و تن در خواب در آب جوی یا در آب حوض یا در آب دریا یا حمام ، دلیل است بر نجات از غم و خلاصی از اندوه . اگر این خواب را محبوس یا همان زندانی ببیند ، دلیل که از زندان خلاص و آزاد شود ، اگر وام دار ببیند ، وامش را پرداخت می کند و اگر بیمار ببیند شفا می یابد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب ببینید که مرده خود را می شویید ، تعبیر براین که خویشان از غم برهند .

جابر مغربی گوید : دیدن شستن در خواب خود را در آب سرد بر چهار وجه است . اوّل : توبه ، دوم : عافیت ، سوم : خلاص شدن از زندان ، چهارم : ایمنی از ترس  و شستن در آب گرم ، دلیل است بر اندوه و بیماری و دیدن دست و روی شستن در خواب ، بر هشت وجه است . اوّل : حصول مراد ، دوم : شفا از بیماری ، سوم : خلاصی از زندان ، چهارم : رفتن به حج ، پنجم : فرج از غم

 ،ششم : دین پاک ، هفتم : ایمنی از ترس ، هشتم : روا شدن حاجت  

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.