X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

دوشنبه 7 تیر 1395 ساعت 19:16

تعبیر خواب زانو

محمدبن سیرین گوید : زانو در خواب ، معیشت بیننده خواب است . اگر زانو را شکسته ببیند ،  دلیل که کارتان شکسته و بی رونق شود . اگر زانو را بزرگ و قوی ببینید ، دلیل که کار شما پر رونق گردد و عیش بر شما فراخ گردد . اگر ببینید که با زانو راه می روید ، دلیل که کار و  معیشت او ضعیف شود . اگر ببینید که زانوی شما شکسته است ، دلیل که کار تان تباه شود و نیازمند خلق گردید . اگر بیننده ی خواب ببیند که زانویش افتاد ، دلیل مایه و پولی که دارد از دستش برود . ابراهیم کرمانی گوید : زانو در خواب کار و کسب و معیشت است . هر چند زانو را محکم تر ببینید کار و کسب شما بهتر است و هرچقدر سست باشد برخلاف این است . جابر مغربی گوید : زانو در خواب کار و کسب و جایگاه رنج و عنا می باشد و هر زیاده و نقصان که در زانو ببینید ، تأویلش چنان بود که یاد کردیم . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.