X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
زولا

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

دوشنبه 7 تیر 1395 ساعت 19:16

تعبیر خواب زخم

اگر کسی در خواب ببیند که بر تن خود زخم دارد و اثری از خون نیست ، تعبیرش این است که بر زخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد . اگر از زخم خون بیرون بیاید و اندام به خون آلوده شود ، دلیل مال حرام بدست می آورید و به اندازه ی خونی که از زخم بیرون می آید در مال شما نقصان به وجود می آید . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید  : دیدن زخم در خواب بر سه وجه است . اوّل  : ظفر یافتن ، دوم : خیر و منفعت ، سوم : نقصان مال اگر از زخم خون بیرون بیاید . جابر مغربی گوید  : اگر ببینید که بدنتان زخم زده است ، دلیل بر کاری مشکل بود که ظاهر شود . اگر ببینید که از زخم خون می رفت ، دلیل که کسی به شما دروغ گفته است و بعد دروغ او ظاهر می شود و معلوم می شود که آن شخص به شما دروغ گفته است . اگر در محل زخم تاول ایجاد شود ، دلیل که مال و عیش خوش یابید ، ولی از دوستان و خویشان جدا شوید . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.