X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

چهارشنبه 23 تیر 1395 ساعت 18:09

تعبیر از ابراهیم کرمانی

دیدن مسجد آبادان و نوساز ، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین . اگر در خواب مسجدی ساختید یعنی مشغول ساختن مسجد بودید ، تعبیرش این است که با مسلمانان نیکی کنید . جابر مغربی گوید : دیدن بنا نهادن مسجد ، تعبیر زن خواستن است . اگر مسجد بنا کردید یعنی زنی دین دار می خواهید . اگر چراغ مسجد را روشن کردید ، دلیل که در کاری که دارید روشنی ظاهر شود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر در مسجدی نماز خواندید  بی قبله ، دلیل بر بی دینی است . اگر دست و روی خود را در مسجد شستید ، دلیل که مال خود در آن مسجد هزینه کنید و مرادتان حاصل شود . اگر دیدید مسجدی خراب شد ، دلیل که عالمی از آنجا بمیرد . اگر ملک شما مسجد شد ، تعبیر شرف و بزرگی است در دین . اگر با قومی به مسجد رفتید ، دلیل که زن می خواهید . جابر مغربی گوید : اگر در خواب دیدید که به مسجد یا مکه یا مدینه رفتید ، تعبیر بر این است که از همه ترس ها ایمن شوید و مراد های دنیوی و اخروی شما بر آورده می شود . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.