X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

دوشنبه 28 تیر 1395 ساعت 21:18

تعبیر خواب جوان شدن

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید . اگر بیند جوانی پیر شده است ، دلیل که حرمتش  زیاده شود و زنان نیز در این معنی ، چون مردان باشند . جابر مغربی گوید : اگر جوانی در خواب بیند که پیر گردیده است ، دلیل که علم و ادب آموزد . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.