X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 ساعت 19:46

تعبیر خواب کشتزار

محمدبن سیرین گوید  : دیدن کشتزار در خواب چون آنجا را بشناسی و معروف باشد ، دلیل بر فرزند است . اگر دید کشتزاری را درو کرد ، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند . حضرت دانیال علیه السلام می فرماید : اگر بیننده ی خواب در کشتزاری معروف بود ، دلیل که عملی کند که دین و دنیای او را نیک بود و اگر دید در میان کشتزاری می رفت ، دلیل که به عزا رود . جابر مغربی گوید  : اگر بیند آتش در کشتزار افتاده بود و بسوخت ، دلیل بر قحطی است . اگر در خواب کشتزاری بیند و نداند که از کیست ، دلیل بر زیان بیننده ی خواب است . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.