X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 ساعت 19:49

تعبیر خواب کشت و زرع

محمدبن سیرین گوید : دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است و گویند دیدن کشاورزی ، روزی حلال است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیننده ی خواب دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز  جمع می کرد ، دلیل که نمعت فراوان یابد . اگر دید از آن چه کاشته چیزی حاصل نشد ، دلیل بر غم و اندوه است . جابر مغربی  گوید : اگر دید گندم کاشت ، دلیل که نعمت یابد . اگر دید جو کاشت ، دلیل که مال بسیار حاصل کند . اگر کاورس کاشت نفعش  کمتر است . محمدبن سیرین گوید : اگر در زمین تخم کاشت ، دلیل که کارش نیکو شود .اگر

بیند که کشته ی او بیرون آمده و رشد کرده ، دلیل که نعمتش زیاد شود . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : دیدن کشت و زرع در خواب بر پنج وجه است . اوّل : روزی حلال ، دوم : منفعت ، سوم : بیماری ، چهارم : عزّ و جاه ، پنجم : معیشت

حضرت دانیال حکیم می فرماید : دیدن کشت و درو کردن خوشه رسیده در وقت خود ، دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز بود ، دلیل بیماری است . اگر دید به وقت خود کشت و درو کرد ، دلیل بر امر حق تعالی بود که به جای آورد و خیرات بسیار کند . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.