X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

عناوین یادداشت‌ها

 • نامه را در خواب دیدن (سه‌شنبه 4 خرداد 1395 21:42)
  محمّدبن سیرین گوید : اگر در خواب ببینید که نامه سر به مهر یا باز نشده دارید ، دلیل است که سخنی پوشیده بشنوید . اگر نامه را باز یا گشاده ببینید ، دلیل که سخنی فاش بشنوید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب نامه سر به مهر داشت ، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند که نامه را بگشاد ، دلیل است بی غم شود . اگر بیند نامه باز...
 • تعبیر خواب نارنج (سه‌شنبه 4 خرداد 1395 21:41)
  حضرت دانیال گوید : اگر چه نارنج زرد است امّا بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است ، لاجرم دیدن آن در خواب به تأویل نیکو بود . محمدبن سیرین گوید : اگر بینده ی خواب ببیند نارنج از یک تا سه دارد ، دلیلش فرزند است . اگر بیشتر ببیند ، دلیل مال است و نعمت . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند نارنج به خروار داشت ، دلیل که مال...
 • مقنعه را در خواب دیدن (سه‌شنبه 4 خرداد 1395 21:40)
  دیدن مقنعه در خواب ، اگر زن این خواب را ببیند تعبیرش شوهر است . مرد اگر این خواب را ببیند تعبیرش خواستن زن است . اگر زنی در خواب ببیند ه مقنعه از سرش افتاد ، تعبیر براین است که از همسرش جدا می شود . ابراهیم کرمانی گوید : خواب مقنعه برای زن شوهر است ، اگر ندارد یعنی شوهرش می دهند . جابر مغربی گوید : اگر زنی در خواب...
 • رنگها درخواب (یکشنبه 2 خرداد 1395 23:16)
  دیدن رنگ سفید درخواب ، در لباسها و غیره ، تعبیرش صلاح و پاکی دین است و دیدن رنگ سرخ یا همان قرمز در خواب ، اگر بینده ی خواب مرد باشد دچار رنج و کراهت می شود و اگر بینده ی خواب زن باشد برای او خوب و نیکو است . دیدن رنگ سبز در خواب برای زن و مرد ، در دین و دنیا خیر و صلاح است . رنگ زرد ، تعبیرش برای مرد و زن رنج و...
 • خواب رقص یا رقصیدن در خواب (یکشنبه 2 خرداد 1395 23:14)
  محمدبن سیرین گوید : رقصیدن و پای کوبی در خواب ، غم و اندوه است و بعضی از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویندرقص کردن مردان را ، تعبیرش این است که از زندان آزاد می شوند ، در مورد کسی که در زندان و در بند گرفتار است . ابراهیم کرمانی گوید : رقص در خواب ، زنان را رسوایی است و مردان را ، دلیل بر خصومت است ، امّا...
 • خواب آیینه دیدن (شنبه 1 خرداد 1395 21:52)
  دیدن آیینه در خواب رسیدن به پست و مقام است . اگر دیدید در خواب آیینه به کسی می دهید ، تعبیر آن بر این است که مال و متاع خویش را پیش کسی می گذارید . ابراهیم کرمانی گوید اگر مردی در خواب به آیینه نگاه کند ، تعبیر براین است که اگر زنش باردار باشد ، فرزندش پسر است ، پسری به دنیا می آورد که از هر لحاظ شبیه پدرش است . اگر...
 • تعبیر خواب آواز (شنبه 1 خرداد 1395 21:51)
  اگر مردی در خواب ببیند که با صدای بلند آواز می خواند تعبیرش این است که به بزرگی و مقام می رسد . در میان مردم بزرگی یابد و همه به او احترام می گذارند . و به اندازه ی بلندی صدای آواز نامش بلند می شود . اگر برعکس باشد یعنی مردی با صدای ضعیف آواز بخواند تعبیرش این است که بانگ و نامش ، ضعیف شود ، چنانکه کسی از او یاد نکند...
 • تعبیر خواب در باره ی بیهوشی (جمعه 31 اردیبهشت 1395 18:45)
  ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی در خواب ببیند که بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد ، دلیل است که او را کاری پیش آید ، که در آن سر گشته و متحیّرگردد .، و لکن سرانجام کارش نیکو گردد . حضرت امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : بیهوشی در خواب بر دو وجه است . اوّ ل : دشواری کارها . دوّم : تحیّر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی
 • خواب پرده (جمعه 31 اردیبهشت 1395 18:42)
  محمدبن سیرین گوید : هر که پرده در خواب دید بر در آویخته ، اگر تنگ و کوچک است و اگر بزرگ و ستبر ، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها . اگر پرده بر سرایی بزرگ بیند ، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه است و ترس عظیم . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند پرده ضایع شد ، تعبیرش این است که خداوند از غم و اندوه او را...
 • تعبیر خواب در مورد ده و روستا (جمعه 31 اردیبهشت 1395 18:38)
  ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی در خواب ببیند که از شهری خراب به دهی آباد وارد شد و در آن نعمت بود ، دلیل بر خیر و برکت و عزّ و اقبال است . اگر بر خلاف این را ببیند ، دلیل بر شرّ و بدی است . اگر ببیند که در دهی وارد شد تعبیرش نیک است . جابر مغربی گوید : اگر کسی در خواب ببیند که روستایی مجهول که او نامش را نمی داند به او...
 • تعبیر خواب در باره ی طلا (پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395 20:47)
  محمدبن سیرین گوید : زر در خواب ، مردان را غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود . اگر در خواب دیدید که طلا پیدا کردید یا کسی به شما زر داد ، تعبیر آن این است که مالتان ضایع و از بین می رود یا تاوان چیزی را پس می دهید و یا کسی بر شما خشم می گیرد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی در خواب بیند زر یا سیم می گداخت ،...
 • تعبیر خواب در باره ی زرد چوبه (پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395 20:47)
  دیدن زرد چوبه به خواب ، دلیل بر رنج و بیماری بود . اگر بینده ی خواب به خروار یعنی زیاد زرد چوبه داشته باشد تعبیرش این است که به او زیان و مضرت می رسد . اگر بیند لباس خود را زرد چوبه ای می کند ، تعبیرش این است که بیمار می شود . اگر لباس از دیگری باشد و در خواب ببینید تعبیرش برای صاحب لباس است و در دیدن زرد چوبه هیچ خیر...
 • تعبیر خواب در مورد زرد آلو (پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395 20:45)
  محمدبن سیرین گوید : زرد آلو چون به وقت بود و به طعم شیرین ، دلیل است به عدد هر زرد آلویی که بخورد او را دیناری حاصل شود . اگر زرد آلو ترش بود ، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد و بعضی از معبران گویند زرد آلو به تأویل مال یا نعمت باشد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که هسته زرد آلو بشکست و تلخ بود ، دلیل که اندوهی به او...
 • تعبیر خواب در مورد درختان (چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 22:15)
  حضرت دانیال حکیم و ابراهیم کرمانی گوید : دیدن هر درختی که نزد مردمان عزیز است دیدن مردی شریف و بزرگوار است و هر درختی که میوه دار است ، دلیلش مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است ، دلیل بر مرد بیابانی کند . هر درخت که در ناحیه ی عجم است ، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف...
 • استغفار در خواب (چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 22:14)
  بدان که استغفار کردن استغفرالله است به معنی آمرزش خواستن از خدای عز و جل . محمد بن سیرین گوید : اگر ببینید در خواب استغفار می کنید تعبیر آن این است که بر شما مال و فرزندان ارزانی دارد ، چنانکه در کلام الله مجید فرموده است . حضرت امام جعفر صادق ( ع )می فرمایند : استغفار کردن در خواب بر چهار وجه است . اول : مال ، دوم :...
 • تعبیرخواب در مورد اسفناج (چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 22:13)
  محمدبن سیرین گوید : دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن آن ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیننده خواب آن را پخته دید همراه با گوشت و روغن و از آن خورد منفعت به دست می آورد به اندازه ای که خورده است .
 • تعبیر خواب در مورد استخوان (چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 22:12)
  محمدبن سیرین گوید : استخوان در خواب ، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند . اگر بیند که استخوان فرا گرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد . اگر بیند که بی گوشت بود ، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد . اگر بیند که او به کسی استخوان داد ، دلیل که از او بدان کس خیر رسد . ابراهیم کرمانی گوید...
 • تعبیر خواب در مورد عروس (سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 21:05)
  اگر مردی در خواب ببیند که عروس می خواهد اما او را ندید و نامش ندانست ، دلیل که زود بمیرد . اگر بیند عروس به خانه آورد و هم بستر شد دلیل بر بزرگی است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب عروسی را با چنگ و نای یعنی همان ساز و آواز بیند دلیل مصیبت است . جابر مغربی گوید : اگر زنی در خواب ببیند که عروس شده است و او را پیش...
 • تعبیر خواب در مورد گیاه (سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 21:03)
  محمدبن سیرین گوید : دیدن هر گیاهی به وقت خود ، چنانکه آن را ساقه و شاخه زیاد نداشته باشد دلیل منفعت است و اگر ساقه و شاخه ی زیاد داشته باشد ، دلیل بر فزونی مال و جاه است به اندازه باریکی ، بلندی و کوتاهی گیاه . اگر بیند که در چشم و دهان و گوش نباتات رشد کرده اند بی اندازه خوب و نیک است . حضرت امام جعفر صادق ( ع ) می...
 • تعبیر خواب در مورد نان (سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 21:02)
  دیدن نان در خواب ، دلیل خرمی است . اگر بیمار این خواب را ببیند دلیل بر خوشی او است . اگر نان خرید ید و به خانه بردید دلیل بر روزی حلال است و زیاد شدن مال . اگر نان به کسی دادید راحتی به او داده اید . حضرت دانیال گوید : اگر کسی در خواب دو یا سه نان داشت دلیل آن که از غم برهد . اگر نتوانست نان بخورد اجلش نزدیک است . اگر...
 • تعبیر خواب در مورد حلوا (سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 21:01)
  دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه است و خوردنش بیماری . زیرا حلوا دارای زعفران است . جابر مغربی گوید :حلوا خوردن در خواب ، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد اگر زردی زعفران در آن نباشد و حلوا سفید باشد بهتر است . حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع است . محمد بن سیرین گوید : حلوا در خواب مال است و مال حرام می...
 • باردار بودن یا آبستن بودن (دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 21:59)
  اگر در خواب ببنید که شکم شما بزرگ شده است مانند زن آبستن یا همان باردار ، تعبیر آن این است که مال و نعمت دنیا به دست می آورید و هر چه شکم خود را بزرگتر ببینید ، مال دنیا بیشتر بدست می آورید . اگر شما ازدواج کرده اید و فرزند دارید ، اگر فرزند نابالغ خود را آبستن ببینید اگر پسر است ، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر...
 • تعبیر خواب در مورد آشتی کردن (دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 21:58)
  اگر در خواب ببنید که با کسی که قهر بوده اید آشتی می کنید تعبیر آن این است که عمر شما زیاد و طولانی خواهد شد و امام صادق ( ع) می فرمایند که آشتی کردن در خواب دلیل کند بر سه وجه . اول : بر درازی عمر و دوم : برقوه و سوم : بر سیرت و اعتقاد پسندیده
 • آلو سرخ در خواب (دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 21:56)
  اگر در خواب آلو سرخ و سیاه را به فصل و وقت خود دیدیدتعبیر آن بدست آوردن مال است . دیدن آلوی زرد دلیل بر بیماری است . اگر آلوی زرد یا سرخ و سیاه که طعم آن شیرین است را در خواب دیدید، کسی به شما داد یا خودتان تهیه کردید و خوردید ، تعبیر آن این است که به قدر و اندازه آن مال به دست می آورید . اگر آلوی زرد خوردید و وقت آن...
 • تعبیر خواب جوهر (دوشنبه 24 اسفند 1394 19:56)
  1ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند . 2ـ اگر دختری در خواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد . 3ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانة آن است که با حسادت می کوشید به دیگری صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد...
 • جاسیگاری (دوشنبه 24 اسفند 1394 19:54)
  جایی دیگر در مورد کلیه وسایل و ابزار تدخین نوشتم. زیر سیگاری هم از ابزار تدخین است و تعبیر ی مشابه دیگر از ابزار این عمل دارد و علت و انگیزه ای است برای تالم و ناراحتی و تلخ کامی. اگر در خواب ببینید که زیر سیگاری دارید ولی سیگار یا پیپ نمی کشید و دود نمی کنید در آستانه کاری قرار گرفته اید که اگر انجام دهید لااقل...
 • تعبیر خواب جراح (دوشنبه 24 اسفند 1394 19:53)
  دیدن پزشک جراح در خواب ، نشانة آن است که از طرف دشمنانی که تقریباً همکار هستند ، تهدید خواهید شد . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .
 • تعبیر چسب در خواب (دوشنبه 26 بهمن 1394 17:59)
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چسب در خواب شما زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و گسستگی ها را از بین ببرد . اگر در خواب ببینید که با چسب کاغذ دیواری را می چسبا نید به کمک همان انسان نیکو کار به زندگی سر و سامان می بخشید . اگر اتاق در خواب متعلق به خودتان باشد...
 • تعبیر تک چشم در خواب (دوشنبه 26 بهمن 1394 17:58)
  آنلی بیتون مى گوید : دیدن یک چشم در خواب ، عﻼمت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد . اگر در خواب موجودات یک چشمى ببینید، بیانگر آن است که نقشه هایى بر علیه شما کشیده شده است . لیلا برایت مى گوید : اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکﻼت...
 • تعبیر هیولا در خواب (دوشنبه 26 بهمن 1394 17:57)
  لوک اویتنهاو می گوید : هیوﻻ : یک اتفاق غیر منتظره آنلی بیتون مى گوید : دیدن هیوﻻ در خواب، بیانگر مشکﻼت و گرفتارى است .
 • تعبیر هوا در خواب (دوشنبه 26 بهمن 1394 17:57)
  محمدبن سیرین گوید : اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است . اگر سبز دید، غله و نباتات بسیار است . اگر هوا پرگرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع درآید و رنج رساند .
 • تعبیر ماه در خواب (دوشنبه 26 بهمن 1394 17:55)
  حضرت دانیال گوید : دیدن ماه به خواب، دلیل وزیر بود . اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود . محمدبن سیرین گوید : دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود . اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هﻼک شوند . اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر وﻻیتی حکم کند . اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که...
 • تعبیر ماست در خواب (دوشنبه 26 بهمن 1394 17:55)
  محمدبن سیرین گوید : دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود . حضرت دانیال گوید : دیدن ماست درخواب،دلیل مال است که از سفر حاصل کند . ابراهیم کرمانی گوید : دیدن ماست درخواب،دلیل مال است که از سفر حاصل کند . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود، دلیل برمال حلال بود .
 • تعبیر فرش در خواب (پنج‌شنبه 8 بهمن 1394 16:51)
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معنی فرش با قالی فرق دارد .قالی را در جای خود نوشته ام .فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد )سنگ فرش (و امثالهم را شنیده و دیده ایم .فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است .اعتباری است که نزد...
 • تعبیر صندلی در خواب (پنج‌شنبه 8 بهمن 1394 16:49)
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد .اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست .اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و...
 • تعبیر گلاب در خواب (پنج‌شنبه 1 بهمن 1394 16:32)
  گلاب در خواب خوب است خصوصا اگر بوی آن به مشام رسد، تعبیر آن تندرستی و سلامتی است. اما خوردن گلاب زیاد خوب نیست و ممکن است تعبیر آن غم و اندوه باشد.
 • تعبیر خاویار در خواب (پنج‌شنبه 1 بهمن 1394 16:29)
  داشتن خاویار، خریدن خاویار یا خوردن آن در خواب نشانه خوبی است و تعبیر آن ثروت و خوشی است.
 • تعبیر تقویم در خواب (پنج‌شنبه 1 بهمن 1394 16:28)
  دیدن تقویم در خواب می تواند به این اشاره داشته باشد که شما از چیزی نگران هستید. همینطور دیدن یا داشتن تقویم در خواب به این معناست که شما میخواهید چیزی را از دیگران مخفی کنید و ممکن است که موفق نشوید.
 • تعبیر تخمه در خواب (پنج‌شنبه 1 بهمن 1394 16:27)
  تخمه خوردن در خواب خوب نیست و مشکل و گرفتاری برایتان ایجاد خواهد شد، همچنین خوردن تخمه یا داشتن تخمه می تواند دلالت بر مال حرام و نامشروع داشته باشد.
 • تعبیر تابلو در خواب (پنج‌شنبه 1 بهمن 1394 16:26)
  دیدن تابلوی کنار جاده یعنی شما در واقعیت از مساله ای نگران شده اید. دیدن تابلوی نقاشی نشانه خوبی است و روزهای خوبی در پیش دارید.
 • تعبیر مرده در خواب (جمعه 25 دی 1394 08:43)
  اگر در خواب ببینید شخص مرده ای چیزی به شما میدهد این خوب و خوش یمن است. اگر درخواب شخصی که مرده است شخصی که زنده است را با خودش به جایی ببرد یعنی آن شخص زنده به زودی می میرد. اگر در خواب شخص مرده از دست شما ناراحت باشد نشانه خوبی نیست و احتمالی رفتاری از شما موجب ناراحتی و عذاب او شده است. اگر خواب مرده زیاد می بینید...
 • تعبیر ریمل در خواب (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:47)
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد .اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده اید کاری می کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست .اگر مردی ببیند که ریمل می مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است .نوشته اند که...
 • تعبیر رژ لب در خواب (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:46)
  اگر در خواب خود رژ لب یا ماتیک دیدید یعنی خیانت یا دشمنی در کار است و اگر از آن استفاده کردید حتما مورد خیانت یکی از نزدیکان خود واقع می شوید.
 • تعبیر راه آهن در خواب (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:45)
  لوک اویتنهاو می گوید : راه آهن :تغییرات در زندگی آنلی بیتون مىگوید: 1ـ دیدن راه آهن در خواب ، نشانة آن است که کسی می کوشد مانع پیشرفت شما در زندگی بشود . 1ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، عﻼمت ان است که ناگاه در می یابید که کارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می کوشند جای شما را اشغال کنند .اگر دختری...
 • تعبیر غیبت کردن در خواب (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:43)
  ـ در خواب اگر از غیبت کسی متأثر شوید ، به این معناست که برای به دست آوردن دوستانی همیشگی تلاش خواهید کرد . . اگر در خواب از غیبت دوستی خشنود شوید ، نشانة آن است که به زودیاز دست دشمن خلاص خواهید شد
 • تعبیر خواب زباله - آشغال (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:41)
  دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت .
 • تعبیر آش در خواب (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:41)
  شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می شود طعم و مزه آن مسیر را معین می کند. اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد ولی اگر...
 • تعبیر خواب پرواز (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:39)
  پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و...
 • تعبیر دودکش در خواب (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:35)
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید :دودکش اگر دود داشته باشد غم و اندوه خانوادگی است و هر چه دود آن غلیظ تر باشد غم و اندوه بیشتر است و اگر دود نداشته باشد احساس تامین است از جهت خانواده . آنلی بیتون مىگوید: 1ـ دیدن دودکش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت کننده است .خبر بیماری کسی به شما می رسد . 2ـ دیدن دودکش سرنگون...
 • تعبیر درمانگاه در خواب (سه‌شنبه 22 دی 1394 13:34)
  آنلی بیتون مىگوید: اگر خواب ببینید از درمانگاهی خارج می شوید ، عﻼمت آن است که از کسانی که باعث ناراحتی شما می شوند می گریزید
<< 1 2 3 4 5 6 >>