X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

عناوین یادداشت‌ها

 • تعبیر عینک در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:11)
  اگر خواب ببینید عینک خود را گم کرده اید یا شکسته است یعنی به مشکل و گرفتاری جدیدی دچار می شوید. اگر خواب ببینید عینک زده اید و بهتر می بینید تعبیر خوبی دارد و در کاری موفق می شوید. اگر ببینید کسی عینک زده است خصوصا عینک آفتابی، در این صورت از آن شخص دروغ می شنوید و اگر آن شخص مجهول است یعنی از شخصی که نمی شناسید ضرری...
 • تعبیر عید در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:10)
  دیدن عید در خواب بسیار خوب است و به این معناست که شما مشغول کاری می شوید که سود معنوی برایتان دارد. اگر یک زندانی خواب عید ببیند یعنی به زودی از بند رهایی می یابد. اگر ببینید از کسی عیدی می گیرید یعنی سود و منفعتی از جانب دیگری عایدان می شود.
 • تعبیر طبل در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:10)
  طبل زدن در خواب یعنی مشغول کاری بیهوده بودن، کاری که هیچ منفعتی برایتان ندارد. اگر ببینید کسی طبل می زند یعنی سخن دروغ می شنوید.
 • تعبیر طاووس درخواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:09)
  دیدن طاووس در خواب خوب نیست و تعبیر آن این است که کسی شما را فریب می دهد. بنابراین اگر پس از چنین خوابی با شخص تازه ای آشنا شدید خیلی باید مراقب باشید.
 • تعبیر صابون در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:09)
  خواب صابون دیدن خوب نیست و تعبیر آن این است که به خواسته خود نمی رسید خصوصا اگر در خواب صابون بخورید.
 • تعبیر شلوار در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:08)
  اگر خواب ببینید که شلوار خود را گم کرده اید یعنی اطرافیان شما درباره شما زیاد صحبت می کنند. همچنین نشانه این است که در کاری احساس ضعف و ناتوانی می کنید. اگر خواب دیدید شلوار نو می خرید یعنی اوقات فراغت شما بیشتر خواهد شد.
 • تعبیر دیدن شتر در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:08)
  دیدن شتر در خواب خوب نیست و غم و اندوه است. همچنین می تواند به نشانه سفر هم باشد.
 • تعبیر شیشه در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:07)
  اگر دیدید شیشه ای شکسته شد یعنی اتفاق بدی برایتان می افتد و اگر دیدید شیشه ای را تمیز کردید یعنی اتفاق خوبی برایتان می افتد.
 • تعبیر شیر وحشی در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:07)
  شیر وحشی در خواب یعنی دشمن یا مشکلی دارید که فراتر از توانایی های شماست و برای غلبه بر آن با مشکل روبرو هستید و نتیجه کار به نتیجه خواب بستگی دارد که بر شیر غلبه کنید یا فرار کنید و یا شکست بخورید.
 • تعبیر شیر خوراکی در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:06)
  شیر خوراکی در خواب خوب است و به معنای بدست آوردن پول و منفعت است. اما اگر ببینید خودتان شیر می دوشید به احتمال زیاد تعبیر آن خوب نیست و اتفاق بدی برایتان می افتد.
 • تعبیر شمع در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:05)
  اگر در خواب شمعی را روشن کنید یعنی اتفاقات خوبی برایتان خواهد افتاد و سال خوبی پیش رو خواهید داشت. اگر ببینید شمع خاموش شد یعنی گرفتاری برایتان پیش خواهد آمد.
 • تعبیر سرکه در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:05)
  سرکه در خواب یعنی مال و پولی که با شادمانی به دست نیاید.
 • تعبیر سنجاق در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:04)
  دیدن سنجاق در خواب یعنی کاری را به شخصی واگذار خواهید کرد یا کسی در انجام کاری به شما کمک خواهد کرد.
 • تعبیر سوپ در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:03)
  سوپ تعبیر خوبی دارد و خوردن سوپ یعنی پولی به دست شما می رسد. اگر دختری مجرد خواب خوردن سوپ ببیند یعنی برایش خواستگار می آید.
 • تعبیر سنگ در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:03)
  دیدن سنگ در خواب یعنی منفعت اما منفعتی که به سختی حاصل شود.
 • تعبیر سوت زدن در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:02)
  سوت در خواب خوب نیست و شنیدن صدای سوت یعنی هشدار از وقوع یک اتفاق بد یا آشنایی با یک فردی که برای شما سودی ندارد.
 • تعبیر سنجد در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:01)
  دیدن سنجد در خواب مال حلال است. اگر ببینید سنجد می خورید یعنی خواسته شما برآورده می شود.
 • تعبیر سیر در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:01)
  دیدن سیر در خواب اصلا خوب نیست و غم و اندوه است. همچنین می تواند نشانه مالی حرام باشد و یا مدیون کسی بودن.
 • تعبیر سالاد در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 14:00)
  خوردن سالاد در خواب خوب نیست و مشکلی برایتان به وجود خواهد آمد.
 • تعبیر سگ در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:59)
  سگ نشانه دشمن آشکار است. همچنین می تواند نشانه مشکل و مانعی بزرگ باشد که به تنهایی قادر به حل آن نیستید. اگر ببینید سگی با شما خصومت ندارد و با آن بازی می کنید یعنی با دشمن مصالحه و سازش می کنید.
 • تعبیر سوسک در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:59)
  به معنای تشویش و نگرانی است و هرچه تعداد سوسک ها بیشتر باشد نگرانی شما در زندگی بیشتر است. اگر سوسکی را بکشید یعنی بر مشکلات غلبه می کنید.
 • تعبیر ساعت در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:58)
  دیدن ساعت به خواب خوب است و نشانه دوستی است خوب که دوستی با او سودبخش است. اگر در خواب ببینید که با نگرانی به ساعت خود نگاه می کنید یعنی کاری که به شما واگذار شده است به انجام می رسد.
 • تعبیر ژله در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:57)
  ژله درخواب خوب است و یعنی تا مدتی همه چیز بر وفق مراد شما خواهد بود.
 • تعبیر زلزله در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:56)
  خواب زلزله دیدن یعنی گرفتاری و ناراحتی و به قول امام جعفر صادق خواب زلزله دیدن یعنی بلا و مصیبت و بیماری برای اهالی شهر، بنابراین کسی که خواب زلزله ببیند چنانچه بررسی کند و بفهمد در زمانی که خواب بوده است زلزله ای رخ نداده است و تحت تاثیر هیچ عاملی در واقعیت خواب زلزله را ندیده است، این خواب یک هشدار است و خبری بد...
 • تعبیر زرافه در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:55)
  دیدن زرافه در خواب خوب نیست و یعنی مشغول کاری میشوید که فایده چندانی برایتان ندارد و خصوصا برای آخرت.
 • تعبیر زیبایی در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:55)
  اگر خواب دیدید خیلی زیبا شده اید یعنی دوست جدیدی پیدا می کنید.
 • تعبیر زالو در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:54)
  دیدن زالو در خواب خوب نیست و یعنی مالی از شما به هدر می رود.
 • تعبیر خواب زندان (چهارشنبه 2 دی 1394 13:53)
  به زندان افتادن در خواب خوب نیست و معبران مشهور همچون ابن سیرین گفته اند که اگر به زندانی ناشناس بیافتید یعنی به زودی می میرید و زندان مجهول گور است و اگر زندان را بشناسید یعنی دچار بلا و گرفتاری می شوید. اما بنده حقیر تعبیر زندان را برعکس می دانم، یعنی رهایی از گرفتاری و حل شدن مشکلی که با آن روبرو هستید.
 • تعبیر رعد و برق در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:53)
  رعد و برق در خواب نشانه فراوانی نعمت است و به این معناست که در مسیر درستی در زندگی قرار دارید.
 • تعبیر ریواس در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:52)
  خوردن یا داشتن ریواس در خواب خوب نیست و نشانه اندوه است و به زودی از کاری پشیمان میشوید.
 • تعبیر رب گوجه فرنگی در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:51)
  تعبیر خوبی دارد و به این معناست که سود و منفعتی به راحتی عایدتان می شود و نشانه آسایش است.
 • تعبیر روباه در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:51)
  دیدن روباه به خواب خوب نیست و نشانه مرد یا زنی است نابهکار و دروغگو که به شما زیان می رساند و سبب شکست شما می شود. شکار یا کشتن یا فراری دادن روباه در خواب خوب است و به این معنا است که از دست چنین شخصی خلاص می شوید.
 • تعبیر ریاست در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:50)
  اگر در خواب دیدید که رییس شده اید یعنی کاری دشوار به شما سپرده می شود که منفعتی هم خواهد داشت.
 • تعبیر رقصیدن در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:49)
  رقص در خواب اصلا خوب نیست و به معنای غم و اندوه و ناراحتی است که به زودی دچارش خواهید شد.
 • تعبیر رودخانه در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:49)
  اگر رودخانه ای پر آب ببینید یعنی سود و منفعتی از آنِ شما می شود. اگر آب رودخانه را سیاه و آلوده ببینید یعنی ضرر مالی می کنید یا بیمار می شوید.
 • تعبیر طناب در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:47)
  خواب ریسمان دیدن خوب است و به معنای منفعت و سود است. می تواند به معنای سفر هم باشد.
 • تعبیر روستا در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:46)
  در کل دیدن روستا به خواب نیکو است مگر اینکه ببیند در روستایی ویران شده یا آتش گرفته قرار دارد که در این صورت به بیننده خواب یا اطرافیانش ضرر و مصیبتی وارد می شود.
 • تعبیر دار زدن در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:44)
  به دار آویخته شدن در خواب بسیار خوب است. اگر کسی در خواب به دار آویخته شود یعنی مقام و عزت پیدا میکند و به تعداد افرادی که به تماشای اعدام او ایستاده اند پیرو و طرفدار خواهد داشت. اگر ببینید طناب دار پاره شد، یعنی موقعیت بسیار عالی را از دست خواهید داد. اگر توسط شخصی شناس به دار آویخته شوید یعنی از طرف آن شخص سود و...
 • تعبیر دراکولا در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:43)
  خواب دراکولا یا خون آشام در خواب یعنی کسی یا کسانی می خواهند از شما سوءاستفاده کنند.
 • تعبیر دوست داشتن در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:43)
  اگر در خواب کسی یا چیزی را دوست داشته باشید یعنی لحظات خوبی را در بیداری گذرانده اید. دوست داشتن شخص در خواب یعنی در بیداری او به شما فکر می کند.
 • تعبیر خواب دمپایی (چهارشنبه 2 دی 1394 13:42)
  اگر دیدید با دمپایی بیرون از خانه رفته اید و نگران این موضوع هستید یعنی مشکلی که دارید براحتی برطرف می شود. اگر کسی به شما دمپایی داد یعنی شخصی می خواهد شما را فریب بدهد.
 • تعبیر دست در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:41)
  اگر دیدید در خواب دست شما بریده شد یعنی یکی از اقوام نزدیک شما فوت می کند. اگر دیدید دست می زنید و شادی می کنید تعبیر برعکس دارد و ناراحت خواهید شد. اگر دیدید که با دست دیگر کار میکنید مثلا راست دست بوده اید و در خواب با دست چپ کار می کنید یا برعکس، یعنی مشکلی که دارید حل می شود. اگر دیدید چهار دست و پا راه حرکت می...
 • تعبیر خورشید در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:40)
  دیدن خورشید در خواب خوب است و نشانه بزرگی و مقام و منزلت است. اما اگر ببینید خورشید تاریک شد و خورشید گرفتگی روی داد نشانه خصومت و مشاجره با اطرافیان است.
 • تعبیر خوک در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:39)
  دیدن خوک در خواب خبر از کسی می دهد بی دین و ریاکار که باید از او فاصله گرفت.
 • تعبیر خرید خانه در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:38)
  اگر مجرد هستید و خواب دیدید که خانه خریده اید یعنی به زودی ازوداج می کنید. در کل خانه خوب است و منفعت و کسب روزی است.
 • تعبیر خر یا الاغ در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 13:37)
  خر در خواب تعبیر خوبی دارد و به معنای خیر و نیکی و منفعت است. اگر خر عادی و سالم باشد و شما صاحب آن باشید یا سوار بر آن باشید یعنی بزرگی و مقام نزد دیگران پیدا می کنید .
 • تعبیر خمیر دندان درخواب (چهارشنبه 2 دی 1394 00:50)
  اگر در خواب دیدید که خمیر دندان میخورید یعنی در واقعیت به کاری که علاقه ای به انجام آن ندارید وادار می شوید. خریدن خمیر دندان در خواب روزی و کسب حلال به مقدار اندک است.
 • تعبیر خرس در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 00:49)
  دیدن خرس در خواب نشانه دشمنی است خوار و پست که به احتمال زیاد یک زن است که می خواهد به شما آسیب برساند. اگر ببینید از دست خرس فرار می کنید یعنی از دشمن خود می ترسید و احتمال دارد شکست بخورید.
 • تعبیر خندیدن در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 00:48)
  اگر با صدای بلند یا از ته دل در خواب بخندید اصلا خوب نیست و حتما اتفاقی می افتد که شما را ناراحت میکند. اما اگر بی صدا و آرام بخندید یعنی کاری بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت.
 • تعبیر خاک در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 00:47)
  خاک در خواب نشانه پول است. اگر ببینید خاک در مشت خود دارید یا تپه ای از خاک در مقابل خود دارید یعنی پولی به شما میرسد و مقدار پول به اندازه مقدار خاک است. اما اگر ببینید خاک از خانه خود بیرون میریزید یا خاک به هوا می پاشید یعنی پولی را از دست می دهید.
<< 1 2 3 4 5 6 >>