X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:59

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس


خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.


تعبیر, خروس,تعبیر خواب اکا , خواب دندان تعبیر ,تعیبر خواب , تعبیر خواب خواب تعبیر ,jتعبیر خواب ,تعبرخواب , تعبیر خواب دندان , خواب خوب ,تعبیر خواب الفبایی , تعبیرخواب ابن تعبیرخواب ساعت ,تعبیر خواب خروس

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند. اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که ا را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان. اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند. معبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده ... 
افتد. اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد. اگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد. حضرت امام محمدباقر فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:58

تعبیر خواب خاک

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد. اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید. اگر دیدید خاکی را که آوررده اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می شوید. اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود . اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.


تعبیر, خاک,تعبیر خوابب , حسب ,تعبیر‏ ‏خواب , تعبیرخواب ابن ,تعبیرخواب نوزاد , خواب بد تعبیر , تفسیر خواب خوابها ,تعیر خواب , خواب خوب دیر ,تعبیر خواب روزهای ماه تعبیر خواب ساعت ,تعبیر خواب خاک

محمدبن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است. اول: ... 
مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فائده از قِبَل پادشاه. پنجم: فائده از قبل رئیس.

سه‌شنبه 22 دی 1394 ساعت 13:33

تعبیر خواب دانشگاه

آنلی بیتون مىگوید: 1ـ اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید ، دﻻلت بر آن دارد که در آینده به خاطر فرصتهایی که در اثر کاهلی از دست خواهید داد ، متأثر می شوید  . 2ـ اگر خواب ببینید مالک آموزشگاهی هستید و یا در آن زندگی می کنید ، نشانة آن است که به کسب دانشی خواهید پرداخت که برایتان ثمری نخواهد داشت و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت  . 3ـ اگر کسی خواب ببیند بعد از اتمام دورة تحصیلی خود مجددا به دانشگاه باز می گردد ، نشانة آن است که خود را در مقابل درخواستهایی که از او می شود ناتوان خواهد دید .

چهارشنبه 2 دی 1394 ساعت 14:29

تعبیر مرده در خواب

اگر خواب مرده ببینید یعنی در کاری به شما کمکی غیر منتظره می شود. اگر غم و گرفتاری دارید و خواب شخصی که مرده است ببینید یعنی به زودی گرفتاری تان حل می شود.

چهارشنبه 2 دی 1394 ساعت 14:25

تعبیر لاکپشت در خواب

دیدن لاک پشت در خواب به معنای کسب علم و تحصیل است که برای خواب بیننده سودبخش است.

چهارشنبه 2 دی 1394 ساعت 00:50

تعبیر خمیر دندان درخواب

اگر در خواب دیدید که خمیر دندان میخورید یعنی در واقعیت به کاری که علاقه ای به انجام آن ندارید وادار می شوید. خریدن خمیر دندان در خواب روزی و کسب حلال به مقدار اندک است.

چهارشنبه 2 دی 1394 ساعت 00:48

تعبیر خندیدن در خواب

اگر با صدای بلند یا از ته دل در خواب بخندید اصلا خوب نیست و حتما اتفاقی می افتد که شما را ناراحت میکند. اما اگر بی صدا و آرام بخندید یعنی کاری بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت.