X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

جمعه 29 دی 1396 ساعت 16:20

سایت اسرار ماورا

لینک ورود به سایت اسرار ماورا


آموزش مدیتیشن

آموزش یوگا

آموزش هیپنوتیزم

آموزش رویابینی

آموزش روشن بینی

آموزش ذهن خوانی

آموزش پرواز روح

آموزش متافیزیک

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 25 بهمن 1395 ساعت 09:27

تعبیر ورزش کردن در خواب

تعبیر خواب دیدن سکوی تماشاگران ، نظم بخشیدن به افکار است

تعبیر خواب تشویق کردن ورزشکار در مسابقات ورزشی ، رقابت و پیروزی است

تعبیر خواب ورزش ، تلاش و کوشش برای رقابت است

تعبیر خواب ورزش کردن و لذت بردن از آن ، خوش شانسی است

تعبیر خواب ورزش خسته کننده ، نیاز به استراحت داشتن است

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 25 بهمن 1395 ساعت 09:25

تعبیر خفاش در خواب

دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

محمدبن سیرین گوید: خلال کردن درخواب نیکو نباشد، زیرا که دندان ها در خواب اهل بیت بود و خلال مانند جاروب بود که اهل بیت را می روبد و هر که به خواب بیند که خلال می کرد، دلیل که به قدر آن که با خلال بیرون آورد از مال اهل بیت او نقصان شود
جابر مغربی گوید: اگر بیند که چیزی به خلال از دندان بیرون آورد و به کسی داد، دلیل که از مال خویش به ناحق بستاند و به کسی دهد.

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
دوشنبه 25 بهمن 1395 ساعت 09:24

تعبیر خواب دندان و افتادن دندان در خواب

افتادن دندان در خواب بد نیست. نشانه تغییر و تحول است. معمولا وقتی انسان درمورد خودش زیاد فکر میکند چنین خوابی می بیند.

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت 12:41

تعبیر خواب زامبی

دیدن زامبی در خواب : اگر زامبی یک شخص آشنا باشد یعنی کسی باشد که شما او را میشناسید، اگر با شما رابطه داشته باشد یعنی از دست شما ناراحت است و شما کاری کرده اید که او رنجیده است. باید صدقه بدهید و در صورت امکان جبران اشتباه کنید. اگر زامبی یک شخص غریبه است یعنی شما در خطر هستید و اتفاق بدی ممکن است برایتان رخ بدهد. توجه داشته باشید که دیدن این خواب اگر تحت تاثیر تماشای فیلم یا صحبت های روزانه باشد تعبیری ندارد.

نویسنده ایمان صدیقی


با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت 12:36

تعبیر خواب گرگ

تعبیر دیدن گرگ در خواب چیست؟

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

لوک اویتنهاو میگوید :

گرگی که زوزه میکشد : شخصیمیخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:29

تعبیر خواب مشک آب

دیدن مشک آب در خواب ، دلیل بر سفر است . اگر بیننده ی خواب درخواب مشک نو داشت تعبیر بر این است که به سفر رود. ولی اگر مشک کهنه داشت بر خلاف این است . اگر در مشک سوراخی بود ، دلیل  زیان است در سفری که درپیش دارد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر مشک آب داشت و به مردم می داد ، دلیل که با مردم احسان کند . اگرآب مشک را به کسی نداد تأویلش بر خلاف این است .
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:28

تعبیر خواب مسح کردن

اگر مردی در خواب دید که مسح کرد ، دلیل که او را فرزندی آید عالم و مردم از او متابعت کنند . اگر دید مسح بر موزه کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش به نظم در آید .

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:28

تعبیر خواب مرهم

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب ببیند که مرهم بر اندام زخمی نهاد ، دلیل بر دین اوست . اگر بیند مرهم خورد ، تعبیر بر این است که چیز حرام خورد . اگر مرهم به مردم داد دلیل که سبب آسایش فرزند مردم شود .

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1 2 3 4 5 ... 34 >>