X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
رایتل

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:29

تعبیر خواب مشک آب

دیدن مشک آب در خواب ، دلیل بر سفر است . اگر بیننده ی خواب درخواب مشک نو داشت تعبیر بر این است که به سفر رود. ولی اگر مشک کهنه داشت بر خلاف این است . اگر در مشک سوراخی بود ، دلیل  زیان است در سفری که درپیش دارد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر مشک آب داشت و به مردم می داد ، دلیل که با مردم احسان کند . اگرآب مشک را به کسی نداد تأویلش بر خلاف این است .
سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:28

تعبیر خواب مسح کردن

اگر مردی در خواب دید که مسح کرد ، دلیل که او را فرزندی آید عالم و مردم از او متابعت کنند . اگر دید مسح بر موزه کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش به نظم در آید .

سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 20:28

تعبیر خواب مرهم

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب ببیند که مرهم بر اندام زخمی نهاد ، دلیل بر دین اوست . اگر بیند مرهم خورد ، تعبیر بر این است که چیز حرام خورد . اگر مرهم به مردم داد دلیل که سبب آسایش فرزند مردم شود .

دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:59

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس


خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است. خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.


تعبیر, خروس,تعبیر خواب اکا , خواب دندان تعبیر ,تعیبر خواب , تعبیر خواب خواب تعبیر ,jتعبیر خواب ,تعبرخواب , تعبیر خواب دندان , خواب خوب ,تعبیر خواب الفبایی , تعبیرخواب ابن تعبیرخواب ساعت ,تعبیر خواب خروس

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند. اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که ا را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان. اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند. معبران گفته اند: بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده ... 
افتد. اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد. اگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد. جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد. حضرت امام محمدباقر فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:58

تعبیر خواب خرابه و دیدن خربزه در خواب

اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید. اگر از خرابه در خواب بیرون بیایید بهتر از این است که وارد خرابه شوید. اگر در خرابه سگی دیدید و شما نیز در همان خرابه بودید دوستی وفادار به شما زیان می رساند و شما را به گمراهی می کشاند. اگر در خواب دیدید که در خرابه ای هستید و آنجا گربه ای هم هست زنی باعث فساد و تباهی شما می شود. اگر در خانه آباد و سالم و مرتب به دنبال گربه به درون خرابه دویدید کار شما خراب می شود و مال خود را برای زن یا به وسوسه او تباه می کنید.

اگر در خواب دیدید که جایی را به دست خود خراب می کنید مال و آبروی خود را تواما از دست می دهید و اگر دیدید خرابی را آباد می کنید تعبیر خلاف این است. اگر دیواری را خراب کردید به دوستی لطمه می زنید که حامی و پشتیبان شماست و اگر اتاقی را خراب کردید به خانواده خود زیان می رسانید. اگر پله ها را خراب دیدید و شما بالای پلکان بودید احتمال سقوط شما هست و اگر پله ها خراب بود و شما خود را پایین پله ها یافتید راه تعالی شما مسدود است و خواب شما می گوید نمی توانید ترقی کنید.


تعبیر, خرابه,تعبیر خواب خواستگاری آمدن , خدای متعال از , خدای ,تعبیر خواب الفبایی , خـواب , تعبیر خواب آکاایران , خوابیدن تفسیر خواب , حروف الفبا , تعبیر می شود ,تعبیز خواب تعبیر می شود و ,تعبیر خواب خرابه

محمدبن سیرین گوید: خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز، که شیرین نباشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش درخواب زیانی ندارد. ابراهیم کرمانی گوید: خربزه شیرین درخواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن، دلیل بر زوال غم و اندوه بود. اگر بی وقت بود، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند. جابر مغربی گوید: چون خربزه سبز خام است، خاصه که به طعم شیری بود، بهتر بود... 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خربزه درخواب بر پنج وجه است. اول: بیماری. دوم: زن. سوم: غم. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش، خاصه که شیرین است.

دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت 11:58

تعبیر خواب خاک

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد. اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید. اگر دیدید خاکی را که آوررده اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می شوید. اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود . اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.


تعبیر, خاک,تعبیر خوابب , حسب ,تعبیر‏ ‏خواب , تعبیرخواب ابن ,تعبیرخواب نوزاد , خواب بد تعبیر , تفسیر خواب خوابها ,تعیر خواب , خواب خوب دیر ,تعبیر خواب روزهای ماه تعبیر خواب ساعت ,تعبیر خواب خاک

محمدبن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است. اول: ... 
مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فائده از قِبَل پادشاه. پنجم: فائده از قبل رئیس.

پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 ساعت 19:49

تعبیر خواب کشت و زرع

محمدبن سیرین گوید : دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است و گویند دیدن کشاورزی ، روزی حلال است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیننده ی خواب دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز  جمع می کرد ، دلیل که نمعت فراوان یابد . اگر دید از آن چه کاشته چیزی حاصل نشد ، دلیل بر غم و اندوه است . جابر مغربی  گوید : اگر دید گندم کاشت ، دلیل که نعمت یابد . اگر دید جو کاشت ، دلیل که مال بسیار حاصل کند . اگر کاورس کاشت نفعش  کمتر است . محمدبن سیرین گوید : اگر در زمین تخم کاشت ، دلیل که کارش نیکو شود .اگر

بیند که کشته ی او بیرون آمده و رشد کرده ، دلیل که نعمتش زیاد شود . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : دیدن کشت و زرع در خواب بر پنج وجه است . اوّل : روزی حلال ، دوم : منفعت ، سوم : بیماری ، چهارم : عزّ و جاه ، پنجم : معیشت

حضرت دانیال حکیم می فرماید : دیدن کشت و درو کردن خوشه رسیده در وقت خود ، دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز بود ، دلیل بیماری است . اگر دید به وقت خود کشت و درو کرد ، دلیل بر امر حق تعالی بود که به جای آورد و خیرات بسیار کند . 

پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 ساعت 19:47

تعبیر خواب کشتن

محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دیدید که شما را کشتند ، دلیل که عمرتان زیاد شود . اگر برعکس شما کسی را کشتید بی آن که سر از تن جدا کنید ، دلیل که منفعتی به آن کس رسانید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دیدید که گروهی شما را بکشتند ، دلیل منفعت است . اگر دیدید که شخصی شما را کشت به ظلم ، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات آن باز کند . جابر مغربی گوید : اگر فرزند خود را در خواب کشتید ، دلیل که روزی حلال بدست آورید . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : اگر دیدید که جانوری یا چیز دیگری کشتید ، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز شوید . 

پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 ساعت 19:46

تعبیر خواب کشتزار

محمدبن سیرین گوید  : دیدن کشتزار در خواب چون آنجا را بشناسی و معروف باشد ، دلیل بر فرزند است . اگر دید کشتزاری را درو کرد ، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند . حضرت دانیال علیه السلام می فرماید : اگر بیننده ی خواب در کشتزاری معروف بود ، دلیل که عملی کند که دین و دنیای او را نیک بود و اگر دید در میان کشتزاری می رفت ، دلیل که به عزا رود . جابر مغربی گوید  : اگر بیند آتش در کشتزار افتاده بود و بسوخت ، دلیل بر قحطی است . اگر در خواب کشتزاری بیند و نداند که از کیست ، دلیل بر زیان بیننده ی خواب است . 

1 2 3 4 5 ... 33 >>