X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

عناوین یادداشت‌ها

 • سایت اسرار ماورا (جمعه 29 دی 1396 16:20)
  لینک ورود به سایت اسرار ماورا آموزش مدیتیشن آموزش یوگا آموزش هیپنوتیزم آموزش رویابینی آموزش روشن بینی آموزش ذهن خوانی آموزش پرواز روح آموزش متافیزیک
 • تعبیر ورزش کردن در خواب (دوشنبه 25 بهمن 1395 09:27)
  تعبیر خواب دیدن سکوی تماشاگران ، نظم بخشیدن به افکار است تعبیر خواب تشویق کردن ورزشکار در مسابقات ورزشی ، رقابت و پیروزی است تعبیر خواب ورزش ، تلاش و کوشش برای رقابت است تعبیر خواب ورزش کردن و لذت بردن از آن ، خوش شانسی است تعبیر خواب ورزش خسته کننده ، نیاز به استراحت داشتن است
 • تعبیر خفاش در خواب (دوشنبه 25 بهمن 1395 09:25)
  دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است...
 • تعبیر خواب زامبی (یکشنبه 10 بهمن 1395 12:41)
  دیدن زامبی در خواب : اگر زامبی یک شخص آشنا باشد یعنی کسی باشد که شما او را میشناسید، اگر با شما رابطه داشته باشد یعنی از دست شما ناراحت است و شما کاری کرده اید که او رنجیده است. باید صدقه بدهید و در صورت امکان جبران اشتباه کنید. اگر زامبی یک شخص غریبه است یعنی شما در خطر هستید و اتفاق بدی ممکن است برایتان رخ بدهد....
 • تعبیر خواب گرگ (یکشنبه 10 بهمن 1395 12:36)
  تعبیر دیدن گرگ در خواب چیست؟ محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم. لوک اویتنهاو میگوید : گرگی که زوزه میکشد : شخصیمیخواهد از شما سبقت بگیرد...
 • تعبیر خواب مشک آب (سه‌شنبه 7 دی 1395 20:29)
  دیدن مشک آب در خواب ، دلیل بر سفر است . اگر بیننده ی خواب درخواب مشک نو داشت تعبیر بر این است که به سفر رود. ولی اگر مشک کهنه داشت بر خلاف این است . اگر در مشک سوراخی بود ، دلیل زیان است در سفری که درپیش دارد . ابراهیم کرمانی گوید : اگر مشک آب داشت و به مردم می داد ، دلیل که با مردم احسان کند . اگرآب مشک را به کسی...
 • تعبیر خواب مسح کردن (سه‌شنبه 7 دی 1395 20:28)
  اگر مردی در خواب دید که مسح کرد ، دلیل که او را فرزندی آید عالم و مردم از او متابعت کنند . اگر دید مسح بر موزه کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش به نظم در آید .
 • تعبیر خواب مرهم (سه‌شنبه 7 دی 1395 20:28)
  محمدبن سیرین گوید : اگر کسی درخواب ببیند که مرهم بر اندام زخمی نهاد ، دلیل بر دین اوست . اگر بیند مرهم خورد ، تعبیر بر این است که چیز حرام خورد . اگر مرهم به مردم داد دلیل که سبب آسایش فرزند مردم شود .
 • تعبیر خواب خروس (دوشنبه 12 مهر 1395 11:59)
  تعبیر خواب خروس خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به...
 • تعبیر خواب خرابه و دیدن خربزه در خواب (دوشنبه 12 مهر 1395 11:58)
  اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید و به اعمال ناصواب دست می زنید. مثلا رشوه می گیرید، دروغ می گویید، یا برای پیش بردن کارهایتان به فریب و نیرنگ متوسل می شوید. اگر از خرابه در خواب بیرون...
 • تعبیر خواب خاک (دوشنبه 12 مهر 1395 11:58)
  خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد. اگر با اسب خاک آوردید از...
 • تعبیر خواب کشت و زرع (پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 19:49)
  محمدبن سیرین گوید : دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است و گویند دیدن کشاورزی ، روزی حلال است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیننده ی خواب دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد ، دلیل که نمعت فراوان یابد . اگر دید از آن چه کاشته چیزی حاصل نشد ، دلیل بر غم و اندوه است ....
 • تعبیر خواب کشتن (پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 19:47)
  محمدبن سیرین گوید : اگر در خواب دیدید که شما را کشتند ، دلیل که عمرتان زیاد شود . اگر برعکس شما کسی را کشتید بی آن که سر از تن جدا کنید ، دلیل که منفعتی به آن کس رسانید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر دیدید که گروهی شما را بکشتند ، دلیل منفعت است . اگر دیدید که شخصی شما را کشت به ظلم ، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی...
 • تعبیر خواب کشتزار (پنج‌شنبه 28 مرداد 1395 19:46)
  محمدبن سیرین گوید : دیدن کشتزار در خواب چون آنجا را بشناسی و معروف باشد ، دلیل بر فرزند است . اگر دید کشتزاری را درو کرد ، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند . حضرت دانیال علیه السلام می فرماید : اگر بیننده ی خواب در کشتزاری معروف بود ، دلیل که عملی کند که دین و دنیای او را نیک بود و اگر دید در میان کشتزاری می رفت ،...
 • تعبیر خواب تمام شدن کار (دوشنبه 25 مرداد 1395 19:55)
  محمدبن سیرین گوید : هر که در خواب دید که کارهای دنیائی او تمام گشت و کامکار شد ، دلیل که احوالش متغیّر شود و هر که بیند کارش تمام شد ، دلیل بر تغییر حال اوست و هم بیم بود که عمرش سیر گردد و هم بیدادگر است که از او انتقام کشند .
 • تعبیر خواب تگرگ (دوشنبه 25 مرداد 1395 19:52)
  محمدبن سیرین گوید : تگرگ در خواب عذاب و تنگی دنیا است ، مگر اندک بود . اگر به وقت خود بود ، دلیل که اهل آن موضع فراخی و نعمت بود ، لکن تگرگ دیدن به وقت خود ، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است . اوّل : بلا ، دوم : خصومت ، سوم : لشگر ، چهارم : قحطی...
 • تکبیر در خواب (دوشنبه 25 مرداد 1395 19:50)
  محمدبن سیرین گوید : اگر کسی در خواب دید تکبیر می کرد، دلیل که از شرّ دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده شود . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : دیدن تکبیر گفتن در خواب بر چهار وجه است . اوّل : ایمنی از دشمن ، دوم : رستگاری از بلا و فتنه ، سوم : خیر و برکت ، چهارم : گشایش کارهای بسته
 • تعبیر خواب خنجر (چهارشنبه 6 مرداد 1395 17:54)
  خنجر را به فارسی دشنه خوانند ، امّا نزد عجم ، خنجر معروف تر است . محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند خنجر در دست داشت ، دلیل که او را با کسی جنگ و عداوت افتد . اگر بیند خنجر او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که جنگ و عداوت از میان ایشان برخیزد و به صلح انجامد . اگر بیند خنجر در دست داشت بدون هیچ سلاح دیگری ، دلیل که او را از...
 • تعبیر خواب خمیر کردن (چهارشنبه 6 مرداد 1395 17:54)
  محمدبن سیرین گوید : سرشتن آرد گندم ، دلیل مالی با سود بسیار از تجارت بود ، به شرط آنکه خمیرش برآمده باشد . اگر خمیرش برآمده نباشد ، تعبیر زیادی فساد و فسق است . سرشتن آرد کاورس ، دلل منفعت اندک است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر ببینید در خواب خمیر از کسی گرفتید یا خریدید، اگر آرد جو باشد ، تعبیرش این است که به قدر آن...
 • تعبیر خواب دست (شنبه 2 مرداد 1395 18:37)
  محمدبن سیرین گوید : اگر بیننده ی خواب در خواب ببیند که دست او را بریدند ، تعبیرش این است که برادر یا خواهر او می میرد . اگر دو دستش بریده شود ، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند . اگر به یک دست دست دیگر را باز می کرد ، دلیل است که بر کسب خود ظلم و بیداد کند . اگر بیند که دست خویش را هنگام کار می برد ، دلیل که...
 • تعبیر خواب جو (دوشنبه 28 تیر 1395 21:19)
  ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب ببینید که جو تر یا خشک یا پخته خوردید ، تعبیر براین است که خیر اندکی به شما می رسد . اگر کسی ببیند که جو دارد یا کسی به او می دهد ، دلیل که به قدر آن خیر و نیکی به او رسد ؛ و دلیل بر تندرستی است . اگر ببینید که جو در زمین کاشتید ، تعبیرش این است که مال جمع می کنید و کاری کنید که خدای...
 • تعبیر خواب جوان شدن (دوشنبه 28 تیر 1395 21:18)
  محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که جوان شد و محاسن سفید او سیاه شد ، دلیل که فرومایه شود . اگر جوان مجهول را بیند ، دلیل که از دشمن خواری بیند و مرادش برنیاید . اگر بیند جوانی پیر شده است ، دلیل که حرمتش زیاده شود و زنان نیز در این معنی ، چون مردان باشند . جابر مغربی گوید : اگر جوانی در خواب بیند که پیر گردیده است ،...
 • تعبیر خواب مرهم (چهارشنبه 23 تیر 1395 18:11)
  محمدبن سیرین گوید :اگر ببینید که مرهم بر اندام زخمی و ریش نهادید ، دلیل بر صلاح دین شماست . اگر مرهم خوردید ، تعبیر که چیزی حرام می خورید . اگر مرهم به مردم دادید ، دلیل که راحتی می رساند به فرزند مردم .
 • تعبیر خواب مسح کردن (چهارشنبه 23 تیر 1395 18:10)
  اگر مردی در خواب ببیند که مسح می کند ، تعبیرش این است که اوصاحب فرزند ی می شود عالم و مردم از او اطاعت می کنند . اگر مسح بر موزه کرد ، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش به نظام آید .
 • تعبیر از ابراهیم کرمانی (چهارشنبه 23 تیر 1395 18:09)
  دیدن مسجد آبادان و نوساز ، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین . اگر در خواب مسجدی ساختید یعنی مشغول ساختن مسجد بودید ، تعبیرش این است که با مسلمانان نیکی کنید . جابر مغربی گوید : دیدن بنا نهادن مسجد ، تعبیر زن خواستن است . اگر مسجد بنا کردید یعنی زنی دین دار می خواهید . اگر چراغ مسجد را روشن...
 • تعبیر خواب مس (چهارشنبه 23 تیر 1395 18:09)
  اگر در خواب ببینید که مس دارید و بدانید که مال شماست ، تعبیرش این است که به قدر آن مال بدست می آورید . ابراهیم کرمانی گوید : مس و آفتابه در خواب ، دلیل بر خادم خانه است و آنچه بدین ماند مانند چراغ و غیره ، دلیل بر کدخدائی خانه است . اگر ببینید که مس را می گداختید ، دلیل که کاری مشکل به دست شما آسان شود و بعضی گویند...
 • تعبیر خواب مژه (چهارشنبه 23 تیر 1395 18:08)
  محمدبن سیرین گوید : دیدن مژه چشم در خواب ، دلیل بر نگاه داشتن دین است . اگر مژگان شما ریخت ، دلیل بر فساد دین است . اگر مژگان چشمتان می جنبید ، تعبیر براین است که بیمار شوید . امام جعفر صادق ( ع ) می فرمایند : دیدن مژگان بر چهار وجه است . اوّل : نگه داشتن دین ، دوم : دوست ، سوم : مال ، چهارم : خرّمی
 • تعبیر خواب مسواک زدن (دوشنبه 21 تیر 1395 20:07)
  اگر در خواب دیدید که دندانهایتان را مسواک می زنید ، تعبیرش این است که مال خود را به چیزی صرف می کنید . جابر مغربی گوید : اگر دندان های خود را مسواک کردید ، دلیل که با همه ی خویشان خود احسان کنید و با نیکی با آن ها رفتار کنید .
 • تعبیر خواب مشرک (دوشنبه 21 تیر 1395 20:06)
  اگر در خواب مشرک مسلمان شد ، دلیل که در مسلمانی بمیرد . اگر مشرکی سوی قبله نماز خواند و شکر حق تعالی را به جا آورد ، دلیل که مسلمان شود و نعمتش زیاد شود . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : اگر مشرکی را مستور دید ، دلیل که طالب علم شود و بر دشمن ظفر یابد . اگر مستور نبود ، دلیل که با مردم بد مذهب صحبت دارد و بد نام شود .
 • تعبیر خواب مشرق (دوشنبه 21 تیر 1395 20:05)
  دیدن مشرق به خواب ، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب ، دلیل بر حاجت روائی است و فرو رفتن و غروب کردن خورشید به خلاف این است . اگر دیدید مشرق در جایی نیکو بود ، دلیل که حاجت شما روا شود . اگر مشرق بجای بد بیند به خلاف این است .
 • تعبیر خواب مسلمان شدن (دوشنبه 21 تیر 1395 20:05)
  اگر مردی که مسلمان است در خواب ببیند که دوباره مسلمان شد ، دلیل که کارش مستقیم شود . یعنی کارش درست شود . اگر کافر شد ، دلیل که در بلائی افتد . اگر کافر به واسطه ی او مسلمان شد ، دلیل که یکی را از فسق باز دارد .
 • تعبیر خواب مغز (دوشنبه 21 تیر 1395 20:03)
  حضرت دانیال علیه السلام می فرماید : دیدن سر ، مغز و استخوان در خواب ، دلیل بر مالی است که ظاهر نباشد . اگر در خواب مغز خوردید ، دلیل که مال خود را هزینه کنید .اگر مغز دیگران را خوردید ، دلیل که مال مردم هزینه کنید . محمدبن سیرین گوید : اگر ببینید که مغز سرتان روی زمین افتاد ، دلیل که مال از دستان می رود . اگر مغز را...
 • تعبیر خواب مغرب (دوشنبه 21 تیر 1395 20:02)
  دیدن مغرب به خواب به تأو یل چندان نیکو نیست زیرا که جای فرو رفتن و غروب کردن خورشید است و معبران گویند جای برآمدن یعنی طلوع آفتاب نیکو است .
 • تعبیر خواب مغرب (دوشنبه 21 تیر 1395 20:02)
  دیدن مغرب به خواب به تأو یل چندان نیکو نیست زیرا که جای فرو رفتن و غروب کردن خورشید است و معبران گویند جای برآمدن یعنی طلوع آفتاب نیکو است .
 • تعبیر خواب برهنگی (شنبه 19 تیر 1395 21:39)
  اگر در خواب دیدیدکه برهنه هستید و از مردم شرم دارید ، تعبیرش این است که طلب حج دارید از خداوند مهربان . اگر این خواب را مرد ببیند و مردی گناهکار باشد ، خداوند گناهش را می بخشد . اگر مرد صالحی نباشد تعبیرش بد است . اگر خود را برهنه ببینید و شرم نکنید و در طلب دنیا باشید ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر چیزی بر خود بسته...
 • تعبیر خواب بره (شنبه 19 تیر 1395 21:38)
  دیدن بره در خواب ، اگر نر یا ماده باشد تعبیرش فرزند است . اگر بره را گرفتید یا کسی به شما داد، دلیل که شما صاحب فرزندی می شوید . اگر بره را کشتید تعبیر براین است که فرزند شما می میرد . اگر گوشت بره خوردید ، غم و اندوه به شما می رسد به سبب فرزندتان . ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و...
 • تعبیر خواب برنج (شنبه 19 تیر 1395 21:37)
  محمدبن سیرین گوید : برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود ، به قدر آن که دیده بود . ابراهیم کرمانی گوید : اگر برنج پخته خوردید ، دلیل که حاجت شما روا شود و خیر و نیکی به شما می رسد . اگر برنج با گوشت پخته شده باشد و از آن بخورید بهتر و نیکوتر است و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است . امام جعفر صادق ( ع ) می...
 • تعبیر خواب دیو (یکشنبه 13 تیر 1395 21:42)
  محمّدبن سیرین گوید : دیو در خواب دیدن دشمنی بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسی در خواب ببیند که دیو او را دنبال می کند ، دلیل که باید توبه کند از کارهای ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وی ظفر نیابند . اگر ببینید که با دیو جنگ می کنید و بر او غلبه یافتید ، دلیل که دینتان درست و قوی است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر کسی...
 • تعبیر خواب دیوار (یکشنبه 13 تیر 1395 21:41)
  دیوار در خواب ، حال بیننده ی خواب است در دنیا . اگر بر دیوار نشسته اید و آن دیوار محکم و با قوّ ت است ، تعبیرش این است که حال شما در دنیا نیکو است . اگر دیوار را خراب می کردید و دیوار کهنه بود ، تعبیر که مال بدست می آورید . اگر نو بود ، دلیل غم و مصیبت است . اگر روی دیوار ایستاده بودید ، تعبیر که حالتان نیکو نباشد ....
 • تعبیر خواب آرد (پنج‌شنبه 10 تیر 1395 20:17)
  دیدن آرد در خواب ، دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج به شما می رسد . حضرت دانیال علیه السلام می فرمایند : اگر در خواب ببینید که از آسمان آرد چون برف بیاید ، تعبیرش این است که به قدر آن مال و نعمت حلال به شما می رسد یا بدست می آورید ، از جایی که امید ندارید. محمدبن سیرین گوید: آرد جو به تأویل درستی دین است . و آرد...
 • تعبیر خواب نابینا (پنج‌شنبه 10 تیر 1395 20:13)
  اگر در خواب دیدید که نابینا شده اید ، دلیل که در اسلام گمراه شوید . اگر یک چشم شما نابینا شد ، دلیل که نیمه ی دین شما برود یا یک گناه بزرگ کرده اید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر نابینا را دست گرفتید و بردید ، دلیل که آن کس را از راه ببرد . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید : دیدن نابینایی در خواب بر چند وجه است . اوّل :...
 • تعبیر خواب نشستن (پنج‌شنبه 10 تیر 1395 20:12)
  اگر در خواب ببینید که روی زمین نشسته اید ، دلیل بر این است که به سفر می روید و از مسافرت مال بدست می آورید . اگر روی زمین خوابیدید ، همین تعبیر است . نشستن بر اسب ، شتر یا خر به فرمایش امام جعفر صادق ( ع ) چهار وجه دارد ، اوّل : بخت ، دوم : دولت ، سوم : مقام و مرتبه ، چهارم : رئیسی . اگر در خواب ببینید با مصلحان نشسته...
 • تعبیر خواب نشاسته (پنج‌شنبه 10 تیر 1395 20:11)
  اگر در خواب دیدید نشاسته می خورید ، دلیل غم است و می گویند بیمار می شوید . اگر نشاسته را حلوا کردید و خوردید ، دلیل منفعت است . اگر از گندم نشاسته درست کردید ، تعبیرش این است که از کسب خود درآمدی بدست می آورید .
 • تعبیر خواب دیوانگی (دوشنبه 7 تیر 1395 19:20)
  دیوانگی در خواب ، مال حرام است به اندازه ی دیوانگی ، آن مال را هزینه کند و از مردم سرزنش شنود . هر کس در خواب ببیند که دیوانه شده است ، تعبیرش این است که به فساد گراید و به ربا خوردن بپردازد . اگر ببینید که با دیوانه در خواب هم صحبت شده اید ، دلیل است که با مردی ربا خوار و مفسد هم صحبت می شوید و از صحبت با او ملامت و...
 • تعبیر خواب دعا (دوشنبه 7 تیر 1395 19:19)
  محمدبن سیرین گوید : دعا در خواب ، دلیل حاجت روائی است . اگر بیننده ی خواب خود را دعا می کرد و آمرزش می خواست ، تعبیر بر این است که عاقبتش خیر است و حاجتش روا شود . اگر کسی ببیند که دعا برای کسی می کند ، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد . اگر بیند مظلومی را دعا می کند ، دلیل که به همه ی خلق...
 • تعبیر خواب میوه (دوشنبه 7 تیر 1395 19:18)
  حضرت دانیال علیه السلام می فرمایند : هر میوه در باغ ، اگر به وقت خورده شود ، دلیل که به قدر آن مال جمع می کنید . اگر بی وقت بخورید ، دلیل که مالتان تلف شود و بدانید که هر میوه در خواب بینید تأویل آن به درخت آن میوه برمی گردد . یعنی اگر درخت به تأویل نیک بود ، دلیل نیکی است و اگر بد بود ، تأویل بد است و دیدن میوه های...
 • تعبیر خواب زخم (دوشنبه 7 تیر 1395 19:16)
  اگر کسی در خواب ببیند که بر تن خود زخم دارد و اثری از خون نیست ، تعبیرش این است که بر زخم زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد . اگر از زخم خون بیرون بیاید و اندام به خون آلوده شود ، دلیل مال حرام بدست می آورید و به اندازه ی خونی که از زخم بیرون می آید در مال شما نقصان به وجود می آید . امام جعفر صادق ( ع ) می فرماید...
 • تعبیر خواب زانو (دوشنبه 7 تیر 1395 19:16)
  محمدبن سیرین گوید : زانو در خواب ، معیشت بیننده خواب است . اگر زانو را شکسته ببیند ، دلیل که کارتان شکسته و بی رونق شود . اگر زانو را بزرگ و قوی ببینید ، دلیل که کار شما پر رونق گردد و عیش بر شما فراخ گردد . اگر ببینید که با زانو راه می روید ، دلیل که کار و معیشت او ضعیف شود . اگر ببینید که زانوی شما شکسته است ، دلیل...
 • تعبیر گچ (یکشنبه 6 تیر 1395 20:43)
  دیدن گچ در خواب تعبیرش جنگ و خصومت است . اگر دیدید که گچ می فروشید تعبیرش بد است
1 2 3 4 5 6 >>